Salafus Shalih Adalah Para Pendahulu Kita

Salaf, Salafus Shalih, Salafiyah, Salafi

Salaf kadang dikaitkan dengan masa/waktu/jaman. Kadang dikaitkan dengan generasi. Kadang dikaitkan dengan keadaan. Semua itu merujuk ke masa lalu.

Masa jahiliyah sebelum Islam di Makkah juga disebut jaman ‘Salaf’. Para Nabi sebelum Rasulullah (Saw) juga Salaf. Bahkan Fir’aun pun sebenarnya Salaf, dengan arti orang yang hidup di masa lalu. Itu pemaknaan secara general (umum).

Adapun Salaf yang dimaksud dalam Islam, dalam kajian dakwah, akidah, maupun fikih, merujuk kepada hadits Nabi (Saw): “Khairun naasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum” (sebaik-baik manusia adalah jamanku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya). Ada yang menyebutkan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.

Para ulama menjelaskan bahwa “qarniy” (jamanku) adalah era kehidupan Nabi dan para Shahabat (Ra). Kadang disebut, “Jaman Shahabat.” Adapun jaman sesudah itu adalah para Pengikut (Tabi’in) dari para Shahabat, kemudian jaman sesudahnya adalah para pengikut Tabi’in (Tabi’ut Tabi’in).

Itulah 3 generasi awal perintis ajaran Islam. Itulah jaman SALAF yang dikehendaki. Ada yang menyebut istilah, 3 abad pertama hijriah. Atau abad 1, 2, dan 3 setelah hijrah Nabi (Saw) ke Madinah.

Namun tidak semua orang di 3 jaman terbaik itu yang boleh diikuti, sebab disana masih ada orang musyrik, Yahudi, Nashrani, Majusi, munafik, fasiq, aliran sesat, dst. Musailamah Al Kadzdzab muncul di masa Nabi, orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan juga ada. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq (Ra) memerangi orang-orang murtad karena tidak mau membayar zakat, Khalifah Umar (Ra) dibunuh oleh orang fasik, para perintis Khawarij muncul di jaman Khalifah Utsman (Ra), dan seterusnya. Panjang jika disebut satu per satu.

Intinya, Salaf yang dimaksud yang baik-baik saja, yang mukmin, yang shalih, yang muttaqin, yang bisa diambil faidah ilmu, akhlak, dan uswah amal-amalnya. Oleh karena itu istilah SALAF dibatasi dengan istilah lain yaitu SHALIH. Sehingga artinya, “Para pendahulu kita, generasi Nabi dan Shahabat, generasi Tabi’in, dan generasi Tabi’ut Tabi’in, yang shalih.”

Mungkin pertanyaan, apa yang ditinggalkan oleh para Salafus Shalih?

Sebenarnya, yang ditinggalkan oleh mereka banyak, baik yang sampai kepada kita maupun tidak sampai. Sebagai generasi terbaik tentu di segala sisinya banyak kebaikan.

Peninggalan Salafus Shalih antara lain: Mushaf Al Qur’an yang ditulis dan dihafalkan secara turun-temurun; hadits-hadits Nabi yang ditulis, dihafal, dan diajarkan; Ilmu-ilmu Syar’i dengan berbagai cabangnya; Ilmu Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, Balaghah, dst; Warisan sejarah, peradaban, sistem pemerintahan, kehormatan diri (al ‘Izzah), kebudayaan, wilayah teritorial, risalah dakwah, spirit jihad Fi Sabilillah, hingga sampai kekayaan berupa bangunan-bangunan properti. Contoh, Masjid Amru bin Al ‘Ash di Mesir saat ini, adalah peninggalan beliau ketika menjadi Gubernur di Mesir. Begitu pula Masjid Nabawi dan Masjid Al Haram, juga peninggalan masa lalu, meskipun telah mengalami berbagai renovasi. Minimal, dari sisi posisi tempat dan nama, masih sama seperti dulu.

Adapun yang sering dibicarakan oleh para ulama, dai, muballigh, dst. di forum-forum ilmiah maupun dakwah, adalah hal-hal yang baik saja dari peninggalan Salafus Shalih. Adapun hal-hal buruknya, tidak perlu ditiru, kecuali hanya sekedar untuk pelajaran. Seperti perbedaan pendapat di berbagai bidang ilmu yang berakhir dengan pecahnya ukhuwwah antar sesama Muslim, hal itu tidak perlu dilestarikan. Begitu juga konflik politik hingga berakhir dengan pertumpahan darah antar sesama Muslim, itu juga tidak perlu diambil. Termasuk penyimpangan pendapat dalam masalah tauhid, fiqih, ijtihad, akhlak, dll. yang berbeda dari garis ajaran pokok (Ushuluddin) Salafus Shalih, juga tidak perlu diikuti. Cukup diikuti pendapat yang rajih (kuat) saja.

Intinya, yang paling pokok harus diikuti dari generasi Salafus Shalih adalah: (1) Al Qur’anul Karim; (2) Hadits-hadits Shahih; (3) Dan manhaj memahami keduanya sebagaimana yang diajarkan Salafus Shalih.

Bagaimana aplikasi mengikuti manhaj Salafus Shalih dalam memahami Al Qur’an dan Sunnah?

Contoh sebagai berikut:

– Kita mengimani ayat-ayat Al Qur’an, baik yang muhkam maupun mutasyabihat.
– Kita tidak menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an secara sembrono, misalnya ada yang mengatakan, “Menurut pendapatku, tafsir ayat ini menurut ilmu Geologi adalah begini-begini.”
– Mengimani Sunnah Nabi (Saw), dan meyakini bahwa Sunnah adalah penjelas bagi Al Qur’an, Sunnah adalah dasar hukum Syar’i, Sunnah menjelaskan akidah Islam, sejarah awal Islam, serta menilai shahih/tidaknya Sunnah menurut penilaian ahlinya (para ahli hadits).
– Bertanya kepada ulama atas perkara-perkara din yang tidak diketahui. Belajar di majlis ilmu, membaca buku, mendengar kajian, dst.
– Komitmen mengikuti kebenaran ajaran Syar’i dari arah manapun datangnya. Tidak bersikap fanatik, ta’ashub, atau membatasi sumber kebenaran hanya dari satu sisi saja.
– Dll.

Ketika seseorang memahami Islam dengan kaidah Bahasa Arab, membaca ilmu Tafsir, memahami Ushul Tafsir, memahami Ushul Fiqih, membaca pendapat-pendapat fiqih ulama, membaca Sunnah, memahami Musthalah Hadits, dan lain-lain. Singkat kata: Sumber ilmunya ilmu-ilmu Syar’i dan metodenya memakai kaidah-kaidah Ushul dari ulama-ulama Salaf, sebenarnya dia adalah seorang Ahlus Salafiyah, pengikut Salafus Shalih.

Untuk membedakan seseorang Ahlus Salafiyah atau bukan, bisa dilihat pada dua hal di atas: (1) Kedekatan dengan sumber-sumber ilmu Syar’i. (2) Penerapan kaidah-kaidah Ushul dalam memahami ilmu-ilmu Syar’i. Harus diingat, sumber-sumber ilmu itu diturunkan dari Salafus Shalih, begitu pula kaidah-kaidahnya. Seperti hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (5 jenis status hukum), itu juga dari Salafus Shalih.

Oh ya, satu lagi, ini yang penting. Baik ilmu Syar’i maupun kaidahnya, harus diamalkan sekuat kemampuan. Jadi ia tidak hanya teori belaka, tetapi diamalkan juga.

Adapun soal mau disebut Salafi atau tidak, ya itu terserah orang mau menyebutnya. Istilah ini dan itu tidaklah terlalu penting, sebab tujuan ibadah kita memang hanya untuk Allah Al A’la.

Singkat kata, para Salafus Shalih adalah para pendahulu (nenek moyang) Ummat Islam seluruhnya, baik yang di belahan Timur maupun Barat, baik laki-laki maupun perempuan, yang awwam dan shalih, yang tua maupun muda, generasi kini maupun nanti.

Walhamdulillah Rabbil ‘alamin. Wallahu a’lam bisshawaab.

=== AMW ===
Sumber:

Diskusi Dakwah Islam, MyQuran.org, 13 Mei 2008.

12 Responses to Salafus Shalih Adalah Para Pendahulu Kita

 1. Kang yudi berkata:

  Ana lihat Designnya pakai yang “Dusk’ aja pak lebih bagus

 2. Abu Ammar berkata:

  Sumber ilmunya ilmu-ilmu Syar’i dan metodenya memakai kaidah-kaidah Ushul dari ulama-ulama Salaf, sebenarnya dia adalah seorang “Ahlus Salafiyah”, pengikut Salafus Shalih.

  Ahlus Salafiyyah ini istilah dari mana pak??
  adakah ulama pendahulu ustadz yang memakai istilah ini..

  Malah istilah salafiyyin atau salafiyyun, mungkin lebih tepat dan pas..

  Karena telah banyak ulama yang memakai istilah ini…bahkan seorang Hadrotus Syaikh Hasyim Asy’ari rahimahullah memakai istilah Salafiyyun, yang beliau sebut salafiyyun itu adalah salah satu nama ahlul haq dalam kitab beliau rahimahullah “Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah” bab bagaimana orang jawa bermazhab….

  Saya belum cek kitab aslinya tapi ini saya dengar langsung di Kajian kitab tersebut di salah satu Pesantren Nadhliyyin di Gresik..

 3. abisyakir berkata:

  @ Abu Ammar.

  Syukran atas komentarnya.

  Ya istilah “Ahlus Salafiyyah” itu kan maksudnya, seseorang atau suatu kaum yang menggeluti ajaran Salafiyah. Sama seperti Ahlus Sunnah, artinya orang-orang yang menggeluti Sunnah. Atau seperti Ahlul Ilmi, yaitu orang-orang yang menggeluti ilmu. Atau seperti Ahlul Atsar, yaitu orang-orang yang menggeluti Atsar. Apa sih anehnya istilah “Ahlus Salafiyah” itu? Istilah ini maksudnya umum sekali, seseorang atau kaum yang ahli atau menggeluti hal-hal tertentu.

  Justru karena memang istilah “Ahlus Salafiyah” itu tidak populer, maka disana saya beri TANDA KUTIP. Tetapi maksudnya ya sama, yaitu orang-orang yang ahli, berkiprah, atau menggeluti ajaran Salafus Shalih. Hal demikian ini bukan sesuatu yang serius. Seperti halnya istilah Ahlus Sunnah sendiri. Itu kan istilah yang kemudian muncul, bukan istilah baku di jaman Nabi Saw dan Shahabat Ra. Nabi hanya mengatakan, “Ma ana ‘alaihi wa ashabih” (apa yang aku dan para Shahabatku ada di atasnya). Lalu para ulama menafsirkan perkataan Nabi itu dengan: SUNNAH. Lalu para ulama menambahkan kata lain, AHLU, yaitu bagi orang-orang yang komitmen dengan Sunnah Nabi. Sampai akhirnya populer menjadi AHLUS SUNNAH.

  Kesimpulan, jadi pemakaian kata “Ahlus Salafiyyah” itu tidak ada masalah, hanya saja memang tidak populer. Sebab yang dituju disana memang maksudnya, orang-orang yang berpihak, berjalan, bergelut, berkiprah, berpaham, dan sebagainya di atas manhaj Salaf. Kurang lebih seperti itu. Syukran jazakumullah khair atas masukannya. Wallahu A’lam bisshawaab.

  AMW.

 4. Abu Ammar berkata:

  Ustadz alergi ya dengan istilah Salafiyyin, karena itu anda buat istilah “ahlu salafiyyah”…

  jadi kalo kita menisbatkan diri sebagai salafiyyin nggak masalah kan?

  selama kita memang berjuang keras untuk menjadi apa yang disabdakan nabi shallallahu alaihi wa sallam ““Ma ana ‘alaihi wa ashabih” (apa yang aku dan para Shahabatku ada di atasnya)”

  Wallahu A’lam bisshawaab

 5. abisyakir berkata:

  @ Abu Ammar.

  Tidak alergi Akhi, hanya istilah Salafi, Salafiyin, Salafiyun itu sudah sedemikian rupa rusak oleh perilaku kaum Muslimin sendiri. Secara substansi itu benar, yaitu ikut manhaj Salafus Shalih. Tetapi secara peristilahan sudah rusak oleh sikap ghuluw. Contoh, Ahmadiyyah itu adalah istilah yang baik, yaitu tentang ajaran Kenabian (Sunnah). Tetapi ia dipakai oleh kalangan sesat untuk menjual akidah sesatnya.

  Substansi masalahnya benar, tapi penggunaannya yang salah kaprah. Sudah rahasia umum, ketika seseorang mengklaim diri sebagai “Salafi”, kerap kali dia bermudah-mudah mengeluarkan saudaranya dari manhaj Salafus Shalih. Sampai ada rebutan klaim “paling Salafi” di Indonesia ini dan Timur Tengah.

  Istilah sebaik apapun, kalau sudah dipakai untuk melayani hawa nafsu fanatik golongan, pasti hasilnya berupa fitnah demi fitnah. Seperti kaum Syi’ah yang mengklaim sebagai pewaris madzhab Ahlul Bait itu. Padahal Ahlul Bait Nabi Saw tidak bersikap seperti mereka.

  Sebaiknya kita concern dengan manhaj Salaf itu sendiri, terserah orang akan mengatakan apapun tentang kita. Mau disebut Salafi atau “Salafi palsu” silakan saja, asalkan kita komitmen dengan al Haq. Sebab pada hakikatnya, kita tidak beribadah kepada orang-orang itu, melainkan beribadah kepada Allah Al Wahid As Shamad.

  Syukran jazakallah. Bagaimana kabar Gresik? Moga baik-baik selalu ya.

  AMW.

 6. Ardisyam berkata:

  Alhamdulillah, saya menemukan juga sebuah blog yang berusaha menjelaskan Salafi Ekstrim. Kebetulan saya juga berusaha untuk menjelaskan hal tersebut di blog saya, walaupun tidak sebagus Abusyakir. Ini contoh artikel saya:

  http://blog.wiemasen.com/2009/02/05/pengertian-salaf-dan-salafi/

 7. abisyakir berkata:

  @ Ardisyam.

  Alhamdulillah Akhi, ya kita saling bantu-membantu dalam kebajikan. Insya Allah tulisan Antum juga bagus. Terus berjuang untuk kemashlahatan Ummat. Amin.

  AMW.

 8. aban berkata:

  Ko. klo masalah Salaf yang di bahas ga ada sisi gelapnya yaah, apakah salafy di indonesia sudah sama persis dengan salafy yang sudah diajarkan para tabi’in dll. giliran PKS yang dibahas sudah seperti orang yang pasti dilaknat Allah. gak ada yang diceritain baiknya PKS, seperti dengan tegas menolak menaikkan tarif PLN, dengan tegas menolak perbaikan gedung DPR, HNW meresmikan RS bantuan dari Indonesia ke Gaza… Ku rindu para penerus Salafussholeh yang menyatukan Ummat, bukan sebaliknya. Seandainya syekh Al-Bani dan Bin Bazz masih hidup..?
  wallahu’alam

 9. matsauri berkata:

  pks kalau berbuat kan ada maksud supaya orang memberi dukungun kpnya’ karena haus kekuasaan HAUSNIYEE, KA LAUPUN DIKRITIK Karana pks pake nama ISLAM TUK MENJADI PEMAIN AKROBATIK POLITIK.

 10. Indra Ganie - Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten berkata:

  Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan, antara lain semoga Allaah SWT mempercepat kebangkitan kaum Muslim, memulihkan kejayaan kaum Muslim, melindungi kaum Muslim dari kesesatan – terutama kemurtadan, memberi kaum Muslim tempat yang mulia diakhirat (khususnya para salaf al-shaalih). Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘alamiin.

  Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allaah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepada kaum Muslim : yang hidup dan yang mati, di dunia dan di akhirat. Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

  Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah

  A’uudzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

  Bismillahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
  Arrahmaanirrahiim
  Maaliki yaumiddiin,
  Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
  Ihdinashirratal mustaqiim,
  Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladhaaliin

  Aamiin

  Bismillaahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.

  Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya semuanya.

  Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin. Shalaatan tunjinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal aafaat. Wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaat. Wa tuthahhiruna bihaa min jamii’is-sayyi-aat. Wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaat. Wa tuballighuna bihaa aqshal-ghaayaati min jamii’ilkhairaati fil hayaati wa ba’dal mamaat.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, shalawat yang dengannya kami selamat dari semua ketakutan dan bencana, dan Engkau sucikan kami dari semua kejahatan, Engkau angkat kami ke derajat yang tinggi di sisiMu, dan Engkau sampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dalam hidup maupun sesudah mati.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa nuuril anwaar. Wa sirril asraar. Wa tiryaqil-aghyaar. Wa miftaahil baabil yasaar. Sayyidinaa wa Maulaanaa Muhammadanil-mukhtaari wa aalihil-ath-haari wa ash-haabihil akhyaar. ‘Adada ni’amillaahi wa afdhaalih.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkah atas cahaya di antara segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penetral duka, dan pembuka pintu kemudahan, junjungan dan pemimpin kami Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karuniaNya.

  Allaahumma shalli shalatan kaamilah. Wa sallim salaaman taamman ‘alaa Sayyyidina wa Maulaana Muhammadanil-ladzii tanhallu bihil-‘uqad. Wa tanfariju bihil-kuruub. Wa tuqdhaa bihil hawaa-iju wa tunaalu bihir-raghaa-ibu wa husnul-khawaatim. Wa yustasqal-ghamaamu biwajhihil-kariim. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi’adadi kulli ma’luumin laka.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan salaam yang sempurna pula, kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad, yang dengan beliau itu Engkau lenyapkan kesusahan, Engkau tunaikan segala kebutuhan, dan diperoleh segala keinginan dan akhir hidup yang baik, serta diberi minum dari awan berkat wajahMu yang mulia. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya dalam setiap kejapan mata dan tarikan nafas, sebanyak jumlah pengetahuan yang Engkau miliki.

  Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammadinil-habiibil-mahbuub. Syaafil ‘ilali wa mufarrijil-kuruub. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi wa baarik wa sallim.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad, kekasih dan yang dikasihi, (dengan izin Allah) penyembuh penyakit dan pelepas kesusahan, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaanaa Muhammadin fil-awwaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaanaa Muhammadin fil-aakhirin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaanaa Muhammadin fin-nabiyyiin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaanaa Muhammadin fil-mursaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaanaa Muhammadin fil mala-il a’laa ilaa yaumid-diin. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang terdahulu. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang kemudian. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para nabi. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para rasul. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para arwah hingga hari kemudian, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

  Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ‘adada in’aamillaahi wa ifdhaalih.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya sebanyak jumlah nikmat Allah dan karuniaNya.

  Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

  Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, kesejahteraan/kesehatan jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rezeki yang berkat, diterima taubat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati dan dapat ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sekarat dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami mohon kemaafan ketika dihisab.

  Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.
  Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu akhir yang baik dan berlindung dari akhir yang buruk.

  Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.

  Ya Allaah, sesungguhnya kami mohon keridhaan-Mu dan sorga, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.

  Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah.

  Yaa Allaah, jauhkanlah bencana, wabah, kekejian, kekerasan dan cobaan – yang terlihat maupun tersamar – dari negeri kami khususnya dan dari dunia Muslim umumnya.

  Allaahumma ahlkil kafarata walmubtadi-‘ata walmusyrikuun, a’daa-aka a’daa-ad diin.

  Yaa Allaah, hancurkalah musuhmu, musuh agamamu, yaitu orang kafir, bid’ah dan musyrik.

  Allaahumma syatttit syamlahum wa faariq jam-‘ahum, wazalzil aqdaamahum.

  Yaa Allaah, cerai beraikanlah persatuan mereka, goyahkanlah keyakinan mereka.

  Allaahumma adkhilnii mudkhala shidqiw wa-akhrijnii mukhraja shidqiw waj-‘al lii milladunka sulthaanan nashiiraa.

  Yaa Allaah, masukkanlah kami melalui jalan yang benar, keluarkanlah kami melalui jalan yang benar, dan berilah aku kekuasaan yang menolong.

  ——(doa khusus untuk para salaf al-shaalih, semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka).

  ALLAAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA’AAFIHIM WA’FU ‘ANHUM

  ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUM WA LAA TAFTINNAA BA’DAHUM WAGHFIRLANAA WALAHUM

  ———————

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar ra-uufirrahiim
  Laa ilaaha illallah, subhaanal ghafuurirrahim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kariimil hakiim
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci raja yang maha suci

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mahya pengasih lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil wafiyy
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal lathiifil khabiir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ma’buud
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuuril waduud
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal wakiilil kafiil

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi
  Tiada tuhan selain Allaah, yang maha halus lagi maha mengetahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi yang disembah
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha pencinta
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung

  Laa ilaaha illallaah, subhaanar raqiibil hafiizh
  Laa ilaaha illallaah, subhaanad daa-imil qaa-im
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal muhyil mumiit
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil qayyuum
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaaliqil baari’

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi mengurus ciptaannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menghidupkan lagi mematikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus ciptaannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi menjadikan

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil ahad
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal mu’minil muhaimin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal habiibisy syahiid
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal haliimil kariim

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi tunggal
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memberi keamanan lagi maha memelihara
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhanyang maha mencintai lagi maha menyaksikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil qadiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil aakhir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanazh zhaahiril baathin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril muta-‘aal
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadhil haajat

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang pertama lagi terdahulu
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang awal dan yang akhir
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang nyata lagi yang rahasia
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha tinggi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memenuhi semua keperluan

  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanir rahiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbiyal a’laa
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal burhaanis sulthaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il bashiir

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menguasai ‘singgasana yang besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki bukti kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang aha mendengar lagi maha melihat

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil qahhaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil hakiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ghaffaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar ramaanid dayaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril akbar

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi maha mengalahkan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha pengampun
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha besar

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil ‘allaam
  Laa ilaaha illallaah, subhaanasy syaafil kaafi
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil baaqii
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ahad
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ardhi was samaawaati

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menyembuhkan lagi mencukupi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha kekal
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi esa

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuurisy syakuur
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil mulki wal alakuut
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil haibati wal qudrah

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha membalas
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempnyai pengaruh dan kekuasaan

  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aalimil ghaiib
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hamidil majiid
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hakiimil qadiim

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kebesaran dan kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menegtahui hal ghaib
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan ang maha bijaksana lagi maha terdahulu

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadiris sattaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il ‘aliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamis salaam
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikin nashiir

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuasa lagi maha mnutupi kesalahan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lgi maha mengeahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahi lagi maha damai
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha raja lagi maha penolong

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyir rahmaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qariibil hasanaat
  Laa ilaaha illallaah, subhaana waliyyil hasanaat
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shabuuris sattaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaana khaaliqin nuur

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha pengasih
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha dekat kebaikannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha menguasai kebaikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha penyabar lagi menutupi kesalahan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan menciptakan cahaya

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil mu’jiz
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal faadhilisy syakuur
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil qadim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil jalaalil mubiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaalishil mukhlish

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha utama lagi maha berterima kasih
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya keluhuran lagi maha menjelaskan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha murni lagi memurnikan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shaadiqil wa’di

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal haqqil mubiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal haqqil mubiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil quwwatil matiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil ‘aziiz
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil ladzii laa yamuut

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang benar janjinya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha benar lagi maha menjelaskan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya kekuatan lagi maha kokoh.
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha hidup lagi tidak mati

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamil ghuyuub
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘uuyuub
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘aalamiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanis sattaar

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui yang ghaib
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan maha menutupi semua cacat
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki ampunan lagi dimintai pertolongan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan semesta alam
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih lagi maha menutupi

  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahiimil ghaffaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil wahhaab
  Laa ilaaha illallaah, subhaana qaadiril muqtadir
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ghufraanil haliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana malikil mulk

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha pemurah
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yangmaha kuasa lagi maha memberi kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki semua kerajaan

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal baari-il mushawwir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanallaahi ‘amma yashifun
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal jabbaaril mutakabbir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qudduusis shubbuuh

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha perkasa
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha membangga
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dari apa yang dianggap oleh orang kafir
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dalam sosok dan sifat

  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil malaa-ikati war ruuh
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil aalaa-I wanna’maa-i
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikil maqshuud
  Laa ilaaha illallaah, subhaana hannaanil mannaan

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan para malaikat dan ruh
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan pemilik tanda-tanda tinggi dan nikmat
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan raja yang menjadi tujuan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih dan pemberi

  Laa ilaaha illallaah, sayyidina aadamu ‘alaihis salaam shafiyyullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina nuuhun ‘alaihis salaam najiyyulaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ibraahiimu ‘alaihis salaam khaliilullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ismaa-‘iilu ‘alaihis salaam dzabiihullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina muusaa ‘alaihis salaam kaliimullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam khaliifatullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam ruuhullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana muhammadur rasuulullaah shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam

  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Aadam AS pilihan Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Nuuh AS diselamatkan Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ibraahiim AS teman dekat Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ismaa-‘iil AS yang disembelih Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Muusaa AS yang diajak bicara oleh Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Daawuudu AS khalifah Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina ‘Iisaa AS ruh Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah

  Allaahummarhamnaa bibarakati tauraati sayyidina muusaa ‘alaihis salaam wa injiili sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam wa zabuuri sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam wa furqaani sayyidina wa nabiyyina wa maulaana muhammad shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, birahmatika yaa arhamar raahimiin, walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.

  Ya Allaah, kasihilah kami dengan berkah Taurat Sayyidina Muusaa AS, Injil Sayyidina ‘Iisaa AS, Zabuur Sayyidina Daawuud AS dan al-Furqaan / al-Qur-an sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah, dengan kasihmu, yang maha penyayang. Dan segala puji bagi Allaah, tuhan semesta.

  Ya Allaah, terimalah amal saleh kami, ampunilah amal salah kami, mudahkanlah urusan kami, lindungilah kepentingan kami, ridhailah kegiatan kami, angkatlah derajat kami dan hilangkanlah masalah kami.

  Ya Allaah, tetapkanlah kami selamanya menjadi Muslim, tetapkanlah kami selamanya dalam agama yang kau ridhai – Islam, tetapkanlah kami selamanya menjadi umat dari manusia yang paling engkau muliakan – Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallahu’alihi wa alihi wa shahbihi wa ummatihi, wa baraka wassallam.

  Ya Allaah, percepatlah kebangkitan kaum Muslim. Pulihkanlah kejayaan kaum Muslim, Lindungilah kaum Muslim dari kesesatan terutama kemurtadan. Berilah kaum Muslim tempat mulia di akhirat.

  Ya Allaah, jadikanlah Indonesia dan dunia Muslim tetap dimiliki kaum Muslim. Jadikanlah Indonesia dan dunia Muslim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Jadikanlah dunia non Muslim dimiliki kaum Muslim. Jadikanlah musuh Islam ditaklukan orang Islam.

  Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.

  Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

  RABBI LAA TADZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WAARITSIN.

  Ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik2nya dzat yang mewarisi.

  ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN.

  Ya Allah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang

  RABBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIIR.

  Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.

  Ya Allaah, dengan hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam dan berkah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam, kami mohon segala hal yang terbaik, segala hal yang terindah bagi semesta – khususnya kami, keluarga kami dan seluruh kaum Muslim.

  Yaa Allaah, dengan segala hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam, berkah semoga selalu tercurah kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, kabulkanlah yaa Allaah segala doaku – yang lisan maupun tulisan.

  Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.

  Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka serta masukanlah kami ke surga bersama orang-orang baik.

  Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidina wa nabiyyina wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam.

  Tuhan kami, perkenankanlah do’a-do’a kami, karena sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang. Shalawat, salam dan berkah semoga dilimpahkan kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad s.a.w, atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya semuanya.

  HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.

  Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

  Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘aalamiin.

  Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.

 11. abisyakir berkata:

  @ Indra Ganie…

  Terimakasih atas doanya. Amin amin fi kulli dakwatil haqqi wal khair.

  Admin.

 12. Anonim berkata:

  Apa penjelasan dua kalima sahadat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: